Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘mining’

Mining project checks almost complete

Vientiane Times, 21 Sept 2013

The government is close to completing checks of mining projects that were approved prior to June last year and are now engaged in feasibility studies or excavations.

The Ministry of Energy and Mines is working with the ministries of Planning and Investment and Natural Resources and Environment to monitor these projects. Their checks of 67 projects are now 95 percent complete, Minister Soulivong Daravong reported during a media interview this week. The minister was speaking on the sidelines of the annual government meeting with provincial governors taking place in Vientiane from September 16-20. Mr Soulivong said 29 of these 67 projects are building factories but have not begun excavations yet. “After carrying out our inspections, we estimate that 22.8 percent of these mining projects are of a high grade, 45.6 percent are medium and 26.3 percent are low grade,” he added.

Unregulated mining poses environmental threat

Vientiane Times, 16 Sept 2013

Unregulated small-scale mining and mineral extraction along rivers is posing a dangerous environmental threat, a senior official has said.

The Ministry of Energy and Mines official, who wished to remain anonymous, told the Vientiane Times it is common practice in several provinces for local people to extract minerals, mostly gold, from rivers using cyanide, which is considered to be unsafe.

“Cyanide is reportedly sold illegally. People don’t know the proper and safe way to use cyanide in the extraction process, and are harming the environment,” he said.

Govt needs to examine land compensation, experts say

Vientiane Times, July 17, 2012

Land compensation for villagers affected by some development projects in Laos has been found to be inappropriate and contrary to the law, according to the observation of land experts on Monday. A senior land expert Dr Palikone Thalongsengchanh told Vientiane Times yesterday that land disputes have arisen as officials did not follow the process of providing appropriate land compensation for villagers whose land is resumed. “Our law stipulates that land compensation for affected villagers who have to give up their land for development projects needs to be sufficient to improve their livelihoods,” he said. “But we have observed that many villagers get poorer after losing their land for development projects, due to inappropriate land compensation.”

Laos does not need new mining projects: World Bank economist

Vientiane Times, May 28, 2012

The Lao economy will not experience a sharp decline over the next few years, despite the government’s decision not to encourage new mining proposals, a senior World Bank economist has said. Ms Genevieve Boyreau made the comment on Wednesday amid concerns that the Lao economy will see a major downturn over the next few years once  the government imposes its new policy. The mining sector has made a major contribution to economic growth over the past five years and the government’s decision to call a halt to new mining investments has caused public concern.

Government to consider suspending large mining, land concessions

Vientiane Times, May 8, 2012

The government may suspend new large mining projects and land concessions this year amid rising concerns about the social and environmental impacts of various private investment projects. Mr Somdy Duangdy presides over a meeting to review private investment over the past two decades. The Ministry of Planning and Investment announced yesterday it would propose that the cabinet suspend the granting of new concessions for large mining projects and industrial tree plantations until it comes up with concrete measures to address the negative impacts associated with such investment projects.

ບໍ່ແຮ່ບົກໄຊ໋ເຢີ້ຍໜ້າທ້າທາຍຊາວສວນກາເຟບໍລະເວນ

ວຽງຈັນທາມສ໌, 26 ເມສາ 2012

ສວນກາເຟທີ່ກວ້າງໃຫຍ່ຈະບໍ່ມີອີກຕໍ່ໄປຖ້າຫາກລັດຖະບານບໍ່ຈຳກັດຂະໜາດບໍ່ແຮ່ບົກໄຊ໋ເຊິ່ງເປັນໂຄງການທີ່ສະເໜີເຮັດໃນເຂດພູພຽງບໍລະເວນພາກໃຕ້ຂອງລາວ, ເຈົ້າໜ້າທີ່ຈາກສະມາຄົມກາເຟລາວກ່າວ ຕໍ່ວຽງຈັນທາມສ໌.  “ພະນັກງານທີ່ດິນໄດ້ເຮັດການສຳຫຼວດ ແລະ ພົບວ່າໂຄງການບົກໄຊຈະຖືກປະມານເຄິ່ງໜຶ່ງ ຂອງສວນກາເຟ ທີ່ມີໃນປັດຈຸບັນ,” ເຈົ້າໜ້າທີ່ຜູ້ດັ່ງກ່າວເວົ້າ, ເຊິ່ງລາວເອງບໍ່ຕ້ອງການອອກຊື່ ຕົນ. “ຖ້າລັດຖະບານບໍ່ຈຳກັດຂະໜາດຂອງພື້ນໂຄງການເຊິ່ງຖືກພື້ນທີ່ຂອງຂ້ອຍ, ຂ້ອຍຄິດວ່າ ສວນກາເຟກວ່າເຄິ່ງໜຶ່ງຈະບໍ່ມີອີກ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ເປີດເຜີຍຂໍ້ມູນຕໍ່ກັບສື່ມວນຊົນວ່າໃນອາທິດຕໍ່ໜ້ານີ້ຈະມີກອງ ປະຊຸມຄະນະບໍລິຫານກາເຟແຫ່ງຊາດລາວ ປະກອບມີພະ ນັກງານລັດຖະບານ, ຜູ້ປູກກາເຟ ແລະ ຜູ້ຄ້າ ເຊິ່ງຈະຫາລືນຳກັນໃນທ້າຍເດືອນນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ກ່າວວ່າ ລາວຫວັງວ່າຄະນະບໍລິຫານຈະຫາລືເຖິງມາດຕະ ການທີ່ເຂັ້ມແຂງເພື່ອ ປົກປ້ອງສວນກາເຟເພື່ອຮັບປະກັນການເຕີບໂຕຢ່າງຍືນຍົງຂອງອຸດສະຫະກຳໃນລາວ.
ມີສວນກາເຟປະມານ 50,000 ເຮັກຕາຢູ່ໃນພູພຽງບໍລະເວນ, ເຊິ່ງມີຜະລິດຕະຜົນທັງໝົດປະມານ35,000  ໂຕນ. ໃນປີ2011, ປະເທດລາວສົ່ງກາເຟອອອກໄດ້21,000ໂຕນ, ນຳເອົາເງິນຕາຕ່າງປະເທດເຂົາມາ ປະເທດໄດ້ເຖິງ US$50 ລ້ານໂດລາ. ກຸ່ມດາວເຮືອງ, ເປັນໜຶ່ງໃນວິສະຫະກິດສ່ວນບຸກຄົນລາຍໃຫຍ່ສຸດໃນລາວ, ໄດ້ລົງທຶນປະມານ US$65 ລ້ານໂດລາ ເພື່ອຈະສ້າງໂຮງງານຜະລິດກາເຟໃນອີກບໍ່ດົນ, ເຊິ່ງຕ້ອງ ການເມັດກາເຟຈຳນວນຫຼາຍ. ບໍລິສັດຍັງໄດ້ລົງທຶນເຮັດສວນປູກເພື່ອຮັບປະກັນການຕອບສະໜອງ ກາເຟໃຫ້ກັບໂຮງງານ, ເຊິ່ງຄາດວ່າຈະເປີດໃນອານາຄົດອັນໃກ້ນີ້. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກວ່າ ລາວຮູ້ຂ່າວ ມາຈາກອຳນາດການປົກຄອງແຂວງຈຳປາສັກວ່າລັດຖະບານໄດ້ອານຸຍາດໃຫ້ ນັກລົງທຶນຕ່າງປະເທດສືບຕໍ່ການສຶກສາຄວາມເປັນໄປໄດ້ຂອງໂຄງການບໍ່ແຮ່ບົກໄຊ, ແຕ່ຍັງບໍ່ມີການຕັດສິນໃຈໃຫ້ສຳປະທານບໍ່ແຮ່. ລາວ ບອກວ່າ ລາວຕ້ອງການໃຫ້ລັດ ຖະບານຫຼຸດຂະໜາດຂອງໂຄງການລົງເພື່ອຮັບປະກັນແກ່ອຸດສະຫະກຳກາເຟລາວ ແລະ ບໍ່ແຮ່ບ໋ອກໄຊສາມາດດຳເນີນໄດ້ທັງສອງຝ່າຍ.  “ກາເຟສ້າງຄວາມຍືນຍົງໄດ້ຫຼາຍ ກວ່າບ໋ອກ ໄຊ. ບໍ່ແຮ່ອາດສ້າງລາຍໄດ້ ຫຼາຍໃຫ້ແກ່ລັດຖະບານແຕ່ບໍ່ໄດ້ສ້າງລາຍໄດ້ແກ່ຄົນທ້ອງຖິ່ນເພາະພວກເຂົາບໍ່ມີທັກສະເຮັດວຽກກັບບໍ່ແຮ່,ລາວກ່າວ. ລາວກ່າວວ່າ ປະເທດລາວສາມາດຫາລາຍໄດ້ຈາກການ ສົ່ງອອກກາເຟ ຖ້າຫຼາຍພາກສ່ວນ ຊ່ວຍກັນເພື່ອປັບປຸງອຸດສະຫະກຳ ແລະ ຮັບປະກັນການຄ້າທີ່ຍຸດຕິທຳລະຫວ່າງຜູ້ປູກ ແລະ ອຸດສະຫະກຳການຜະລິດ. ປັດຈຸບັນ, ຜູ້ປູກກາເຟບໍ່ທັນໄດ້ໃຊ້ເຕັກນິກທີ່ດີສຸດໃນ ການສົ່ງເສີມ ແລະ ໃຫ້ມີຜົນຜະລິດ, ແລະ ອາໄສວ່າ ສະພາບອາກາດເໝາະສົມໃຫ້ຜົນຜະລິດທີ່ດີ. ເຈົ້າໜ້າທີ່ບອກວ່າ ມັນອາດຫຍຸ້ງຍາກໃຫ້ແກ່ການພັດທະນາອຸດສະຫະກຳການຜະລິດກາເຟລາວ ຖ້າຜູ້ປູກບໍ່ສາ ມາດສະໜອງວັດຖຸດິບໄດ້ຢ່າງໝັ້ນ ຄົງ.

Bauxite mine poses challenge for Bolaven coffee growers

Vientiane Times, April 26, 2012

Coffee plantation on the Bolaven plateau. Growers fear that large areas of coffee plantations will disappear if the government does not limit the size of a proposed bauxite mining project.

Large areas of coffee plantations will disappear if the government does not limit the size of a proposed bauxite mining project on the Bolaven plateau in southern Laos, an official from the Lao Coffee Association has told Vientiane Times. “Land officials conducted a survey and discovered that the proposed bauxite mine would encroach onto about half of the land that is currently under coffee cultivation,” said the official, who asked to remain anonymous. “If the government does not limit the size of the area to be mined, I think about half of the coffee plantations will disappear.”

Laos backs Vietnam’s bid for top investor ranking

Vientiane Times, February 13, 2012

Vietnam’s investment in Laos is on track to keep the country atop the list of foreign countries doing business in Laos, which Laos fully supports. Laos will continue to support Vietnam’s bid to maintain this ranking over the next 3 to 5 years, it was revealed at a meeting held in Champassak province on Friday.

Amendments needed in the Lao mining industry legislation

Vientiane Times, December 15, 2011

Amendment to the Minerals Law is proposed for the National Assembly to approve.

The Ministry of Energy and Mines has asked the National Assembly (NA) to approve a proposed amendment to the Minerals Law to better regulate the mining sector, which is one of the largest industries and the number one foreign exchange earner in Laos.  If passed, the proposed changes would be the second amendment to the law, after the first amendment came into force in 2008. The move comes after the Geology and Minerals Department was transferred from the Ministry of Energy and Mines recently, and now comes under the umbrella of the Ministry of Natural Resources and Environment (MoNRE).

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes