ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘food security’

Agriculture ministry to pursue three focal targets

Vientiane Times, February 2, 2016

The Ministry of Agriculture and Forestry has announced it will pursue three focal targets set to ensure food security, greater commercial production and sustainable forestry management. In its five-year plan provided recently, the ministry revealed the first target is to secure food production with sufficient nutrition. In this regard, the ministry will pursue the annual production of 2.5 million tonnes of paddy rice via government-introduced food security projects. Of which, between 200,000 and 400,000 tonnes will be stockpiled as national reserve.

Another target is for the production of the five food groups to reach an average of 2,600 kilocalories per person per day. In addition, the ministry has announced, as identified in the second target, to produce more commodities with better quality on a commercial basis with focus on producing clean and organic farm products. The ministry said organic farm produce were in high demand in markets of other Asean member countries, China, Japan and the Republic of Korea. Foodstuffs production has increased in recent years paving the way to attain the set target, thanks to incentive policies and regulations introduced to facilitate production. Nationwide production of rice increased from just 3.06 million tonnes in 2011 to 4.2 million tonnes in 2015, which enabled Laos to export some surplus. Production of other foodstuffs increased from 1.23 million tonnes in 2011 to 1.41 million tonnes in 2015.
Domestic average annual production and supply of meats, chickens and eggs increased from 48 kilograms per person in 2011 to 55 kilograms per person in 2015 meeting the targeted plan.
As a result, the Food and Agriculture Organisation of the United Nations certified in 2015 that Laos had achieved millennium development goal I (MDG 1) on eradicating extreme poverty and hunger. Zoning projects have been established to promote clean and organic production of crops such as coffee, cassava, jobs tear, bananas, rice, and watermelons among others. Notably, Laos has started to export rice to China and is expected to increase these exports to 8,000 tonnes in the immediate future generating income of US$6 million (more than 48.4 billion kip). Livestock farms have increased in number, highlighted by a Japanese investor’s large and modern farm in XiengKhuang province to rear thousands of head of cattle. In a move to ensure sustainable management of forests, a survey has been completed to facilitate the allocation of 51 production forest areas. Allocation of production forest will assist logging plans. The ministry said it would continue to complete the allocation of production forest areas and village forest areas across the country to facilitate sustainable forestry management.

Food for thought

Bangkok Post 25th May 2015 – Business News

Childhood nutrition remains poor in Laos, where allocation of large land concessions to investors could be one factor undermining food security
For more details please read article in the below link:

http://www.bangkokpost.com/business/news/571871/food-for-thought

Agricultural expansion needed for food security and commerce

Vientiane Times, 12 Dec 2014

Laos plans to produce about 5 million tonnes of rice by 2020 to ensure food security in the country. Throughout the past 39 years, the Ministry of Agriculture and Forestry has spent a lot of its budget investing in the generation of food produce as a means of creating food security in the country.

The government has focused on rice as the priority food of the nation, encouraging farmers to grow different types of cash crops, livestock development and fish breeding according to ministry reports.

Agricultural land to be preserved for food security

Vientiane Times, 15 September 2014

 

The government has formulated a strategy to preserve 4.5 million hectares of prime agricultural land by 2020 in the interests of food security and the growth of the processing industry. The figure will include 2.5 million hectares of rice plantations, 1.6 million hectares for cash crops and about 0.8 million hectares for livestock raising, according to the Ministry of Agriculture and Forestry. The agricultural land currently under crop cultivation and livestock operations within the country was almost two million hectares, the ministry’s Office Deputy Head, Mr Sousath Xayakoummane, told Vientiane Times last week. Laos would be at risk of future food insecurity if the country did not properly preserve enough of its prime agricultural land, Mr  Sousath warned.

New issue brief on land, nutrition and food security

LIWG, 15 July 2014

The Land Issues Working Group has published a new issue brief on the linkages between secure land tenu

Kids at playre, and improved food security and nutrition. The document highlights that secure tenure over land is a critical but often overlooked factor in a

chieving household food security and improved nutritional status. Land is necessary for growing food, and there is significant evidence that land tenure insecurity is an important underlying cause of food insecurity. Including land rights in programs and policies designed to address food security and nutrition can deepen the impact of those interventions, and lead to improved development outcomes. You can download the full document here (in English and in Lao)
.

Experts want accurate food security data

Vientiane Times, 22 Oct 2013

Lao and international experts want to improve the accuracy of information related to food security and nutrition to help Laos and other countries reach hunger reduction targets.

Specialists from the Ministry of Agriculture and Forestry and the United Nations Food and Agriculture Organisation (FAO) met in Vientiane yesterday to discuss a new project to build statistical capacity around food security to produce better-informed policies.

United Nations Millennium Development Goal Target 1C aims to halve the number of people suffering from hunger across the globe from 1990 to 2015.

Economists warn Laos on rubber

*Vientiane Times, 3 Oct 2013*

Economists are warning that establishing more rubber plantations will not only harm the environment but also affect long-term food security in Laos.

A senior economist from the National Economic Research Institute, Dr Leeber Leebouapao, told Vientiane Times on Monday there was an oversupply of rubber on the global market, causing the price to fall.

“We should stop planting rubber trees and use our land to grow other crops to ensure food security,” he added.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes