ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

Posts Tagged ‘Bolikhamsay’

Borikhamxay limits cassava land to preserve forest areas

Vientiane Times, February 14, 2015

The extent of Cassava plantations in Borikhamxay province has shrunk after the provincial authorities stepped in to prevent expansion. The total area in the province devoted to growing cassava during the 2013/14 season of 13,770 hectares has dropped to about 10,860 hectares in 2014/15 according to the provincial agriculture section. Farmers cut back on the amount of cassava planted as the quality of the soil in some areas went down, section head Mr Keosa Saengvong told Vientiane Times this week. Most of the farmers are not familiar with the techniques required to raise the quality of the soil. Many hectares of forest had been taken over by local farmers for growing cassava, he said.

Government increases the number of rice bowls to 10

KPL, 3 October 2014

The government has added eight more provinces to its list of main rice bowls in the country increasing rice farmland to 800,000 ha from previously 600,000 ha. With the addition of eight provinces to the list of main rice bowls by the government, there are 10 provinces across the country where rice farming is a priority. These include Khammuan, Savannakhet , Saravan, Champassak, Borikhamxay, Vientiane, Vientiane Capital, Bokeo, Xayaboury and Luang Namtha.

Protected areas under threat

Vientiane Times, 28 May, 2013

Phouphanang and Phoukhaokhuay National Protected Areas are under serious threat from deforestation and encroachment by rubber plantations and commercial crops, according to a forestry expert. High demand for timber and land to farm have forced people to intrude into the protected areas despite knowing that it is against the law.

Regional contract-farming deal secures rubber market

Vientiane Times, April 10, 2012

A contract-farming pact was signed recently between five countries, with China set to purchase large quantities of rubber from Cambodia, Laos, Myanmar and Thailand. Harvesting is underway on some rubber plantations in Laos, with more expected in the years to come. The agreement will provide greater certainty in the rubber market with China set to buy 500,000 tonnes of smoked rubber and rubber sheets from the four countries, worth more than 14,000 billion kip (about 56.8 billion baht), Thailand’s The Nation newspaper reported.

Tapioca maker sees sharp increase in cassava supply

Vientiane Times, February 13, 2012

The Lao Indochina Group Public Company Tapioca Factory expects cassava plantations and the number of its member farmers to increase by up to three times its initial target for this year. “I’ve talked to farmers and each seems to have expanded their fields by about one or two times,” company Chairman Mr Sengmaly Sengvatthana said at a press conference in Vientiane on Friday.

Companies to explore mining and hydropower possibilities

Vientiane Times, February 9, 2012

The Phouphieng Mineral Export-Import Sole Company is teaming up with the Mekong Mining Company to study the possibilities for bauxite and potassium mining and hydropower in Laos. A Memorandum of Understanding was signed on Tuesday in Vientiane between Phouphieng Company President Mr Vilaysith Liumxayachak and Mekong Mining Company President Mr Andrew Kent. Officials from both sides attended, along with the Vice President of the National Science Council, Dr Maydom Chanthanasinh.

Japanese tree plantation company branches out

Vientiane Times, January 30, 2012

A Japanese investor, Oji Lao Plantation Forest Company, signed an agreement in Vientiane on Friday to expand its concession of state-owned land on which to plant industrial trees in Borikhamxay and Khammuan provinces. The agreement, signed with the Ministry of Natural Resources and Environment, extends the land concession from 22,434 to 50,000 hectares.

Laos aims for further sustainable rattan certification

Vientiane Times, November 10, 2011

Laos plans to increase the land area certified by the Forest Stewardship Council (FSC) for sustainable rattan production to boost the income of local families. Laos is first country in the world to have received FSC forest management certification on rattan products as part of the ‘Establishing a Sustainable Production System for Rattan Products Project’. The project carried out in Laos, Vietnam and Cambodia aims to establish a sustainable rattan industry by introducing cleaner production and a credible chain-of-custody certification for raw rattan, as well as the establishment of a link to the European market.

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes