Working towards greater community control over land, forests and natural resources

Posts Tagged ‘ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ດິນ’

ກອງປະຊຸມແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ແລະ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂດຍ ກອງເລຂາ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG)

ວັນທີ 9 ກຸມພາ 2018

ໃນວັນທີ 22 ມັງກອນ 2018 ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ໄດ້ຈັດກອງປະຊຸມ “ແລກປ່ຽນບົດຮຽນ ລະຫວ່າງ ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ລວມທັງພະນັກງານລາວຈາກ ອົງການຈັດຕັ້ງສາກົນທີ່ເຮັດວຽກກ່ຽວກັບເລື່ອງທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້, ຊັບພະຍາ ກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສີ່ງແວດລ້ອມ.”

ເປົ້າໝາຍລວມຂອງກອງປະຊຸມແມ່ນເພື່ອໃຫ້ອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມລາວ ລວມທັງພະນັກງານລາວຈາກອົງການຈັດ ຕັ້ງສາກົນໄດ້ມີໂອກາດໃນການແລກປ່ຽນບົດຮຽນຮ່ວມກັນ, ພັດທະນາການສື່ສານ ການຮ່ວມມືກັນໃຫ້ດີຂື້ນເພື່ອການເຮັດວຽກຮ່ວມກັນ ກ່ຽວກັບປະເດັນທີ່ດິນໃຫ້ດີຂື້ນ.

LIWG Lao1

ການພົບປະແລກປ່ຽນຄັ້ງນີ້ ແມ່ນເປັນການເຂົ້າຮ່ວມງານຈາກພາກສ່ວນຕ່າງໆເຊັ່ນ: ບັນດາອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ແລະ ສາກົນ ທີ່ເປັນສະມາຊິກຂອງ LIWG, ຄູ່ຮ່ວມງານຈາກພາກລັດ ກົມທີ່ດິນ ຈາກກະຊວງຊັບພະຍາກອນທໍາມະ ຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ຮອງປະທານກຳມະທິການກົດ ໝາຍ ແຫ່ງສະພາແຫ່ງຊາດລາວ.

ພາຍໃນງານມີການແລກປ່ຽນໂອ້ລົມກັນຫຼາຍຫົວຂໍ້ທີ່ຕິດພັນກັບວຽກງານທີ່ດິນ, ປ່າໄມ້ ແລະ ຊັບພະຍາກອນ ທຳມະຊາດ, ພ້ອມນັ້ນຍັງມີການນຳສະເໜີ ວຽກງານກ່ຽວກັບການປັບປຸງກົດໝາຍທີ່ດິນ ເຊິ່ງອາດຈະມີການຜ່ານກົດໝາຍທີ່ດິນສະບັບປັບປຸງພາຍໃນປີ 2018 ນີ້.

ການສົນທະນາດັ່ງກ່າວແມ່ນ ຜ່ານການນຳສະເໜີຫົວຂໍ້ຕ່າງໆຈາກສະມາຊິກຂອງ LIWG ແລະ ທາງພາກລັດເຊັ່ນ:

  • ວຽກງານປະເດັນທີ່ດິນ, ທໍາມະຊາດ ແລະ ພາລະບົດບາດຂອງ LIWG ໂດຍ ກອງເລຂາLIWG
  • ແຜນແມ່ບົົດການຈັດສັນທີ່ດິນແຫ່ງຊາດ ໂດຍ ຮອງກົມທີ່ດິນ, ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes