Working towards greater community control over land, forests and natural resources

LIFE project

Logo LIFE Final

 

Land learning Initiative for Food security Enhancement Project (LIFE Project)
ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໂຄງການ ໄລຟ໌)
This page features LIFE activities and updates
ໃນໜ້ານີ້ ແມ່ນນໍາສະເໜີກ່ຽວກັບບັນດາກິດຈະກໍາ ແລະ ອັບເດດຕ່າງໆຂອງໂຄງການໄລຟ໌

(Lear more about LIFE at: here /ເບິ່ງຂໍ້ໂຄງຂອງໂຄງການໄລຟ໌: ທີ່ນີ້ )

1. ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ (LIFE) ແມ່ນຫຍັງ?/What is LIFE project?: English /Lao (ພາສາລາວ)

2. ເຄື່ອງມືນໍາໃຊ້ເພື່ອການຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດ/Coaching Materials 

  • ເຄື່ອງມືຝຶກອົບຮົມເລື່ອງທີ່ດິນ/Land toolkit: Lao (ພາສາລາວ)
  • ສິດຂອງປະຊາຊົນລາວໃນການນຳໃຊ້ທີ່ດິນຕາມປະເພນີ/Customary Land Rights of Lao citizens: EnglishLao (ພາສາລາວ)
  • ທັກສະການຮຽນຮູ້ທີ່ຫຼາກຫຼາຍເພື່ອເປັນຄູຝຶກອົບຮົມ/Coaching on Training Methodologies: EnglishLao (ພາສາລາວ)
  • ຄວາມຮູ້ເບື້ອງຕົ້ນກ່ຽວກັບສັນຍາກະສິກຳ/Contract Farming: EnglishLao (ພາສາລາວ)
  • ສິດ ແລະ ພັນທະພື້ນຖານຂອງພົນລະເມືອງລາວ ຕໍ່ກັບທີ່ດິນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ/Basic Rights of Lao Citizens on Land and Natural Resources: EnglishLao (ພາສາລາວ)
Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes