Working towards greater community control over land, forests and natural resources

LIWG Initiatives

This page is the information for LIWG’s initiatives including: Land learning Initiative for Food security Enhancement Project (LIFE project) and Land Information Learning Center (LILC)

ໃນໜ້ານີ້ແມ່ນ ນໍາສະເໜີຂໍ້ມູນໂດຍຫຍໍ້ຂອງ ໂຄງການລິເລີ່ມຂອງ LIWG ເຊິ່ງປະກອບມີ: ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໂຄງການ ໄລຟ໌) ແລະ ໂຄງການ ສູນຂ່າວສານເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ (ສູນLILC)*

*Scroll down for English

1. ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (ໂຄງການ ໄລຟ໌)

ຂໍ້ມູນອັບເດດການເຄື່ອນໄຫວຕ່າງໆຂອງໂຄງການໄລຟ໌ ແມ່ນສາມາດເບິ່ງໃນໜ້າຕາມລີ້ງນີ້: https://bit.ly/2w7kVHy 

ເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດຂອງໂຄງການໃນແຜ່ນພັບໄດ້ທີ່: ສະບັບພາສາອັງກິດ ຫຼື ສະບັບພາສາລາວ

ໂຄງການໄລຟ໌ແມ່ນຫຍັງ?

ໄລຟ໌ ເປັນໂຄງການໜຶ່ງທີ່ມີເອກະລັກສະເພາະ ທີ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ໃນ ສປປ ລາວ. ໄລຟ໌ ໄດ້ຮັບການກໍ່ຕັ້ງຂຶ້ນໃນປີ 2014 ໂດຍ ຄະນະກໍາມະການອົງການຈັດຕັ້ງທາງສັງຄົມ ທີ່ຂຶ້ນກັບ LIWG ທີ່ຮັບຮູ້ ຊ່ອງວ່າງຄວາມສາມາດ ໃນການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ ກົດໝາຍ  ແລະ  ນະໂຍບາຍແຫ່ງຊາດກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນ ແລະ ຜົນກະທົບຕ່າງໆຕໍ່ກັບຊາວນາທີ່ຢູ່ທ້ອງຖິ່ນ. ໂຄງການໄດ້ລິເລີ່ມຈາກການປຶກສາຫາລື ລະຫວ່າງນັກປະຊາສັງຄົມດ້ວຍກັນ ແລະ ຈົນໄປເຖິງກິດຈະກໍາເລີ່ມຕົ້ນ ໃນປີ 2015 ແລະ ມາຮອດປີ 2016 ໂຄງການກໍໄດ້ສືບຕໍ່ດໍາເນີນວຽກໂຄງການໄລຍະ 2 ປີ ຢ່າງເຕັມໂຕ.

ໂຄງການໄລຟ໌ ເຮັດວຽກແນວໃດ?

ໂຄງການໄລຟ໌ ແມ່ນເຮັດວຽກໃນການສະໜອງການສ້າງຄວາມອາດສາມາດໂດຍການ : ສ້າງຫຼັກສູດຝຶກອົບຮົມ, ຝຶກອົບຮົມແບບໃກ້ຊິດ ໃຫ້ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມ, ຝຶກອົບຮົມໃນຂັ້ນຊຸມຊົນ, ປະເມີນ ແລະ ບັນທຶກຜົນໄດ້ຮັບ ຂອງການຝຶກອົບຮົມ, ແລະ  ກໍານົດ ຫຼື ວິເຄາະບັນຫາ

ຂໍ້ມູນຕິດຕໍ່ຂອງໂຄງການ: 

ໂທລະສັບ: 020 55 449 184,  ອີເມວ: jeanne@villagefocus.org

ຫຼື ໂທລະສັບ: 020 55 196 034,  ອີເມວ: phetdavanh@villagefocus.org

……………

1. Land learning Initiative for Food security Enhancement Project (LIFE project)

More update about LIFE activity visit page: https://bit.ly/2w7kVHy

Learn more about LIFE from: for English or Lao

What is LIFE? 

LIFE is a unique initiative under the Land Information Working Group (LIWG) in Lao PDR. LIFE was conceived in 2014 by a broad coalition of CSOs belonging to LIWG, who recognized the capacity gaps in the implementation of national laws and policies related to land and their impact on local farmers. What started as a conversation among civil society practitioners, developed into initial activities in 2015 and the full-scale 2-year LIFE project in January 2016.

How LIFE works? 

LIFE works are to: Develop training curriculum,Coaching stakeholders, Training at community level, Assessing and documenting impact of training, and Identifying issues.

Contact information for LIFE project: 

Tel: 020 55 449 184, Email: jeanne@villagefocus.org

Or Tel: 020 55 196 034, Email: phetdavanh@villagefocus.org

 

2. ໂຄງການ ສູນຂ່າວສານເພື່ອການຮຽນຮູ້ ແລະ ແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບທີ່ດິນ (ສູນLILC)

ເບິ່ງການອັບເດດຂໍ້ມູນຕ່າງໆ LILC ໃນໜ້ານີ້ຕາມລີ້ງນີ້: https://bit.ly/2MWxmgG

ສູນ LILC ມີເວັບໄຊ້ສະເພາະ ເຊິ່ງທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນລາຍລະອຽດ ແລະ ການອັບເດດຕ່າງໆຂອງໂຄງການໂດຍເຂົ້າຊົມເວັບໄຊ້ນີ້: laolandcenter.org

ແລະ ທ່ານສາມາດເບິ່ງຂໍ້ມູນຂ່ານສານຕ່າງໆຂອງສູນໃນເຟສບຸກໄດ້ທີ່: https://www.facebook.com/laolandcenter/

………….

2. Land Information Learning Center (LILC)  

See LILC activity update at the page: https://bit.ly/2MWxmgG

LILC has its own website, so please visit  its website to see learn at: laolandcenter.org

Visit there Facebook page at: https://www.facebook.com/laolandcenter/

 

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes