ລິ້ງໄປເວັບໄຊ້ອື່ນ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ລິ້ງໄປເວັບໄຊ້ອື່ນ

This page features the knowledge resources on land and natural resources both Laos-based; and regional and global knowledge platform sharing. 

Websites and knowledge platforms on land and natural resources in Laos 

iNGO Network INGO Network is a focal point for INGO information dissemination in the Lao PDR and exists to facilitate and enhance the work of its members. It was initiated by the INGO community

Lao44 Document repository for Lao language documents. This website is a service to promote access to information for development in order for the public to learn and use the information to improve their livelihoods and their work.

LaoFAB Document repository for English language documents and online forum about Farmers and AgriBusiness in Laos

LaoLink Lao language discussion forum and knowledge sharing platform regarding on agriculture and forestry productions, agri-business and rural development in Laos.

Land Information Learning Center (LILC) LILC houses a variety of resources on land and natural resources for civil society organizations, students, government, and the private sector to access

The Agro-Biodiversity Project (TABI) The goal of this program is to raise the status of, and integrate agro-biodiversity as key component in the development policies, practices and scenarios of the country

Open Development Laos (ODL) ODL is an open source website.  It combines open data, data journalism, information and documents about development and natural resources in Laos.

The Lao DECIDE info Lao DECIDE info is an initiative of the Government of the Lao PDR that strives to improve access to key data and information for development planning and well-informed decision-making in the Lao PDR.

National Agriculture and Forestry Research Institute (NAFRI) NAFRI is mandated to undertake integrated agriculture, forestry and fisheries research in order to provide technical information, norms and results which help to formulate strategy in accordance with the government policies

Knowledge and Information System (KIS) KIS is an open information platform to serve stakeholders contributing to development in Lao PDR.

National Round Table Process Information about the Government-led platform on strategic planning and ODA

NA National Assembly of the Lao PDR

Official Gazette of Lao PDR The Official Gazette is the official source for all legally-enforceable primary and subsidiary legislation of general application for Lao PDR at the national, provincial and capital levels.

NPA Network Network of Lao Non-Profit Associations (NPA)

Rights-LINK Lao Project Legal information dissemination project of the Village Focus International

Water Resources and Environment Administration (WREA/Ministry of Natural Resources and Environment)

 

Websites and Knowledge platforms on land and natural resources from regional and global resources.

Open Development Mekong (ODM) ODM combines open data, data journalism, and peer reviewed research approaches, the OD Mekong platform offers one-stop shopping for data on country or regional development for civil society, the private and public sector.

The Mekong Land Information and Knowledge Exchange (MLIKE) MLIKE is a multi-organizational interactive platform to facilitate information-sharing, learning, analysis, dialogue and problem-solving on land issues, between a wide range of people and organizations, in the Mekong region.

Mekong Land Research Forum (MLRF) MLRF is the online site that pulls together research on key themes around land governance in the Mekong region.

The Mekong Eye Mekong Eye is a news and information resource for citizens, journalists, environmentalists, government officials, business people, development workers, and others concerned about the future of the Mekong region and the global environment.

The Land Portal Land Portal works to help partners to create, curate and disseminate land governance data and information to become part of a more inclusive, friendly and accessible information landscape.

OpenLandContracts is a repository of publicly available investment contracts for land, agriculture, and forestry projects.

International Institute for Environment and Development (IIED) IIED is the policy and action research organization which publishes a wide variety of resources on sustainable development and environmental protection.

The Research Consortium Research Consortium is a power hub for the collection, sharing, and exchange of knowledge on how to effectively advance women’s land rights.

The SDG Knowledge Hub  SDG Knowledge Hub is an online resource center for news and commentary regarding the implementation of the United Nations’ 2030 Agenda for Sustainable Development, including all 17 Sustainable Development Goals (SDGs).

International Land Coalition International Land Coalition Information about large scale land-based investments

 

 

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes