ກໍລະນີສຶກສາພາກສະໜາມ | Land Info Working Group
ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ - ແນໃສ່ສົ່ງເສີມ ຄວາມເຂົ້າໃຈ ແລະຄວາມຮູ້ທ່ວງທັນ ໃນດ້ານ ເສດຖະກິດສັງຄົມ ສິ່ງແວດລ້ອມ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການນຳໃຊ້ເນື້ອທີ່ດິນ ໃນໂຄງການ ຕ່າງໆ, ໂດຍການເກັບກຳ ແລະ ແລກປ່່ຽນ ຂໍ້ມູນ ຂ່າວສານ, ການສົນທະນາປຶກສາຫາລື ແລະ ການຄົ້ນຄວ້າວິໃຈ

ກໍລະນີສຶກສາພາກສະໜາມ

More case studies from the field related to land use and acquisitions will be available in the upcoming months. Please check back soon. The templates that can be used in data gathering are downloadable in English and in Lao.

Below some examples of cases that have been documented by using the above template:

1) Champasak – Coffee Plantation in Paksong

2) Phongsaly – Rubber contract farming

3) Sayaboury – Lignite in Hongsa. Additional background reading (not documented by LIWG): Impacts on environment and livelihoodsCall for journalist investigation

4) Sekong – Rubber plantation

5) Vientiane – Don Chan Island

 

In-depth case studies documented by other organisations:

i) Assessment of the Environmental and Social Impacts created by the VLRC Industrial Rubber Plantation, Bachiang, Champasack. Prepared by ESL and AFD (2007)

ii) Report on Economic, Social and Environmental Costs and Benefits of Investments, Savannakhet Province. Prepared by IUCN, NERI, MPI and PEI

iii) Assessment of Economic, Social and Environmental Costs and Benefits of Dak Lak Rubber Plantations: Case Study in Saravan Province. Prepared by IUCN and NERI

iv) Assessment of Economic, Social and Environmental Costs and Benefits of Mitr Lao Sugar Plantation and Factory: Case Study in Savannakhet Province. Prepared by IUCN and NERI

v) Land Concessions, Land Tenure, and Livelihood Change: Plantation Development in Attapeu Province, Southern Laos. Prepared by Miles Kenney-Lazar, Fulbright, NUoL (2010)

vi)  Field Report “Impacts on Regional Land Use from Investment in Banana Contract Farming by Chinese Companies” (2015). Read this report in English.

By Satomi Higashi

Organization: Mekong Watch

 

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes