Working towards greater community control over land, forests and natural resources

ວິທີການດຳເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ

ໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG), ວັນທີ 7 ພຶດສະພາ 2018

ປະຕິທິນກົດໝາຍ ທີ່ພັດທະນາຂື້ນມາໂດຍ ບັນດາສະມາຊິກຂອງ LIWG ໂດຍການປະສານງານ ແລະ ການດຳເນີນງານໂດຍ ກອງເລຂາ LIWG.  ປະຕິທິນສະບັບນີ້ ແມ່ນເຄື່ອງມືສື່ສານໜຶ່ງທີ່ພັດທະນາມາຈາກ ເນື້ອໃນທາງດ້ານນິຕິກຳ ແລະ ນະໂຍບາຍຕ່າງໆທີ່ມີລັກສະນະເຂົ້າໃຈງ່າຍ ຊຶ່ງສາມາດເປັນເຄື່ອງມືສຳລັບການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຫາ ປະຊາຊົນໃນທ້ອງຖິ່ນ, ພ້ອມທັງເປັນບ່ອນອີງທາງດ້ານຂໍ້ແນະນຳທາງດ້ານກົດໝາຍເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ຂໍ້ມູນທີ່ຈຳເປັນ ແລະ ສຳຄັນສຳລັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບລະບຽບກົດໝາຍ.

LIWG 2018_P03_11Dec2017

ເຊິ່ງໃນປະຕິທິນ ປະຈຳເດືອນ ພຶດສະພາ – ມິຖຸນາ 2018 ມີຫົວຂໍ້ວ່າ “ວິທິການດໍາເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມໃນການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ” ເຊິ່ງແມ່ນນໍາສະເໜີ ເອກະສານ ທາງກົດໝາຍ 2 ສະບັບ ທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບຫົວຂໍ້ດັ່ງກ່າວຄື:

ເອກະສານອ້າງອີງ: ກົດໝາຍ ວ່າດ້ວຍ ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ (ສະບັບປັບປຸງ) ເລກທີ 29 /ສພຊ, ລົງວັນທີ 18 ທັນວາ 2012, ໄດ້ນໍາສະເໜີ ມາດຕາ 6 (ປັບປຸງ) ກ່ຽວກັບຫຼັກການ ກ່ຽວກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ເຊິ່ງໄດ້ລະບຸວ່າ:

ການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ໃຫ້ປະຕິບັດຕາມຫຼັກການຕົ້ນຕໍ ດັ່ງນີ້:

  1. ພັດທະນາເສດຖະກິດ-ສັງຄົມ ຕິດພັນກັບການປົກປັກຮັກສາສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ແບບຍືນຍົງ;
  2. ເອົາການປ້ອງກັນສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກງານຕົ້ນຕໍ ແລະ ເອົາ ການບູລະນະ ຟື້ນຟູສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ ເປັນວຽກສຳຄັນ;
  3. ມີການເຂົ້າຮ່ວມ ແລະ ປຶກສາຫາລືຢ່າງເປັນເຈົ້າການ ຂອງບຸກຄົນ ແລະ ການຈັດຕັ້ງໃນການປົກປັກຮັກສາ ສິ່ງແວດລ້ອມສັງຄົມ ແລະ ທຳມະຊາດ;
  4. ນຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ, ວັດຖຸດິບ ແລະ ພະລັງງານຢ່າງປະຢັດ, ສົມເຫດສົມຜົນ, ໃຫ້ເກີດຜົນປະໂຫຍດສູງສຸດ ແລະ ມີຜົນກະທົບໜ້ອຍທີ່ສຸດ ຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ;
  5. ຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ຄວາມເສຍຫາຍ ດ້ານສິ່ງແວດລ້ອມ ສັງຄົມ ຫຼື ທຳມະຊາດ ທີ່ຕົນໄດ້ກໍ່ຂື້ນ. ການຊອກຫາຫຼັກຖານຢັ້ງຢືນ, ການປະຕິບັດມາດຕະຖານຄວມຄຸມມົນລະພິດ ແມ່ນ ພັນທະຂອງຜູ້ກໍ່ຄວາມເສັຍຫາຍ.

ເອກະສານອ້າງອີງ: ຄຳແນະນຳ ເລກທີ 707/ກຊສ ວ່າດ້ວຍການຮັບຮອງ ແລະ ປະກາດໃຊ້ບົດແນະນຳການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນໃນຂະບວນການປະເມີນຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ. ເຊິ່ງໄດ້ນໍາສະເໜີ ພາກທີ IV ວິທີການດຳເນີນການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງມວນຊົນ ທີ່ມີເນື້ອໃນຄື:

  1. ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແລະ ແຕ່ລະຫົວຂໍ້ຫຼັກ

ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ຕ້ອງແຈ້ງຂໍ້ມູນຂ່າວສານກ່ຽວກັບແຜນພັດທະນາໂຄງການລົງທຶນ, ຜົນປະໂຫຍດທີ່ຈະໄດ້ຮັບ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ທີ່ຈະເກີດຈາກໂຄງການລົງທຶນ ໃຫ້ປະຊາຊົນຜູ້ໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກໂຄງການການລົງທຶນ ແລະ ຜູ້ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ຊາບ ລວມທັງຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ບົດລາຍງານ ສສຕ ຫລື ບົດລາຍງານ ປຜສ, ຜຄສລ, ຜຄສຄ. ຈຸດປະສົງຂອງການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນ ແມ່ນເພື່ອນຳສະເໜີຂໍ້ມູນໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນໃນເຂດທ້ອງຖິ່ນ ໂດຍສະເພາະ ບ້ານທີ່ມີໂຄງການຕັ້ງຢູ່ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີສ່ວນຮ່ວມອື່ນໆ ຮັບຊາບເຖິງຜົນກະທົບທີ່ເກີດ ຫຼື ຈະເກີດຂຶ້ນຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ ແລະ ສັງຄົມ ແລະ  ໄດ້ຮັບຂໍ້ມູນ ກ່ຽວກັບ ຄວາມຄືບໜ້າຂອງໂຄງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ.

ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນໃຫ້ມວນຊົນ, ຜູ້ພັດທະນາໂຄງການ ອາດຈະປະຕິບັດໄດ້ດ້ວຍວິທີການໃດໜຶ່ງ ຫຼື ຫຼາຍວິທີດັ່ງລຸ່ມນີ້:

– ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນເອກະສານ

– ການເຜີຍແຜ່ຂໍ້ມູນຜ່ານສື່

– ການຖະແຫຼງຂ່າວ

– ສູນຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ແລະ ປະຊາສຳພັນ

– ກະດານຂ່າວ

– ການທັດສະນະສຶກສາຢ້ຽມຢາມໂຄງການ

ນອກນັ້ນແລ້ວ ໃນປະຕິທິນໜ້ານີ້ ຍັງມີການລະບຸເບີໂທຕິດຕໍ່ທີ່ສຳຄັນຄື: 

ສາຍດ່ວນ ກະຊວງຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 1514, ຫ້ອງການ 021 263 799 ແລະ ຂ່າວສານ ຊັບພະຍາກອນທໍາມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ 030 563 2639.

———————————————————————-

ອະທິບາຍຄຳສັບຫຍໍ້:

ສສຕ : ການສຶກສາສິ່ງແວດ ລ້ອມເບື້ອງຕົ້ນ

ປຜສ : ການປະເມີນຜົນກະທົບສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜຄສລ : ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສິ່ງແວດລ້ອມ

ຜຄສຄ : ແຜນການຄຸ້ມຄອງ ແລະ ຕິດຕາມກວດກາສັງຄົມ

ເບິ່ງລາຍລະອຽດເພີ່ມເຕີມ: ປະຕິທິນກົດໝາຍສະບັບເຕັມປີ 2018

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes