Working towards greater community control over land, forests and natural resources

“ທາງທີມງານໄດ້ປຸກລະດົມ ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນໃນຊ່ວງຝຶກອົບຮົມ”

ໂດຍ: ກອງເລຂາ LIWG

29 ພະຈິກ 2017

ໂຄງການສົ່ງເສີມການຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບທີ່ດິນເພື່ອເພີ່ມຄວາມໝັ້ນຄົງທາງດ້ານສະບຽງອາຫານ (LIFE) ເຊິ່ງເປັນໂຄງການພາຍໃຕ້ການລິເລີ່ມໂດຍ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນເລື່ອງທີ່ດິນ (LIWG) ໄດ້ຈັດ ກອງປະຊຸມ ກ່ຽວກັບ ຊຸມຊົນແຫ່ງການຮຽນຮູ້ ແລະ ການແລກປ່ຽນ (CoP) ໃນວັນທີ 28 ພະຈິກ 2017 ທີ່ ເຮືອນ ຮຽນຮູ້, ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ

ພາຍໃນກອງປະຊຸມ ຄູ່ຮ່ວມງານຂອງໂຄງການ LIFE ກໍ່ໄດ້ເຂົາຮ່ວມ ເພື່ອແລກປ່ຽນກ່ຽວກັບບົດຮຽນ ແລະ ປະສົບການ ໂດຍສະເພາະແມ່ນຜົນໄດ້ຮັບຂອງໂຄງການ LIFE ທີ່ຮ່ວມງານການຝຶກອົບຮົມໃກ້ຊິດ ແກ່ບັນດາ ຄູ່ຮ່ວມງານ, ປຶກສາຫາລືກ່ຽວກັບຊ່ອງວ່າງ ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂ ແລະ ເພື່ອ ວາງແຜນຮ່ວມກັນກ່ຽວກັບ ກິດຈະກຳບູລິມະສິດ ທີ່ທາງໂຄງການ LIFE ແລະ ຄູ່ມຮ່ວມງານ ຢາກຈະເຮັດວຽກຮ່ວມກັນໃນອະນາຄົດ.

ໃນກອງປະຊຸມ ທາງທີມງານ ກໍ່ຍັງໄດ້ ວາງສະແດງກ່ຽວກັບບັນດາ ເຄື່ອງມື ແລະ ເອກະສານຕ່າງໆ ເຊັ່ນ: ຮູບພາບ, ໂພສເຕີ, ວິດີໂອ ແລະ ວິທີ່ການການໃຊ້ເກມ ເຊື່ອມຫົວຂໍ້ຝຶກອົບຮົມກ່ຽວກັບ ທີ່ດິນ ແລະ ສັນຍາກະສິກຳ ທີ່ທາງທີມງານ ໄດ້ນຳໃຊ້ເຂົາໃນການຝຶກອົບຮົມ ແກ່ຄູ່ຮ່ວມງານ.

ໃນກອງປະຊຸມ ຄູ່ຮ່ວມງານຫຼາຍທ່ານ ກໍ່ໄດ້ເວົ້າເປັນສຽງດຽວກັນວ່າ ວິທີການຝຶກອົບຮົມຂອງ LIFE ແມ່ນເປັນວິທີການທີ່ດຶງດູດໃຫ້ທຸກຄົນມີສ່ວນຮ່ວມ ແລະ ທັງໄດ້ຄວາມຮູ້ ແລະ ຄວາມມ່ວນຊື່ນຕະຫຼຶດທັງຊ່ວງຂອງການຝຶກອົບຮົມໃນແຕ່ລະຄັ້ງ.  “ຕະຫຼອດຊ່ວງຝຶກອົບຮົມ ທາງທີມງານໄດ້ປຸກລະດົມ ໃຫ້ພວກເຮົາມີຄວາມຫ້າວຫັນໃນການປະກອບສ່ວນ ພ້ອມທັງໃຫ້ເຮັດພວກເຮົາເຂົ້າໃຈບັນຫາ ຜ່ານຂະບວນການຮຽນຮູ້ທີ່ສ້າງສັນຂອງທີມງານ, ຄູ່ຮ່ວມງານທ່ານໜຶ່ງຂອງໂຄງການ LIFE ກ່າວ.

ພ້ອມນັ້ນ ຜູ້ເຂົ້າຮ່ວມກໍ່ຍັງໄດ້ ກ່າວວ່າ ວິທີການຝຶກອົບຮົມຂອງ LIFE ຍັງໄດ້ດຶງດູດການມີສ່ວນຮ່ວມຂອງ ທາງທີມງານພາກລັດທີ່ເປັນຄູ່ຮ່ວມງານ ຂອງຄູ່ຮ່ວມງານຂອງ  LIFE ອີກດ້ວຍ.

ອີກປະເດັນທີ່ນ່າສົນໃຈກໍ່ຄື ການເກັບກໍາ ກໍລະນີສຶກສາ ຂອງ ໂຄງການ LIFE ທີ່ຮ່ວມກັບ ຄູ່ຮ່ວມງານ ເຊິ່ງປະເດັນນີ້ ກໍ່ຍັງເປັນປະເດັນໜຶ່ງທີ່ໄດ້ມີການໂອ້ລົມ ກ່ຽວກັບ ຜົນຂອງກໍລະນີສຶກສາວ່າ ບັນດາກໍລະນີສຶກສາທີ່ໄດ້ມີການເກັບກຳມານັ້ນ ເຊິ່ງເຫັນວ່າ ສາມາດເປັນຊ່ອງໜຶ່ງ ຫຼື ເປັນເຄື່ອງມື ອັນໜຶ່ງໃນການເຮັດໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບ ປະເດັນທີ່ເກີດຂື້ນ ທີ່ກ່ຽວກັບທີ່ດິນ ແລະ ອື່ນໆ. ຢ່າງໃດກໍ່ຕາມ ວິທີການໃນການເກັບກຳ ຂໍ້ມູນ ແລະ ການນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນ ເປັນສິ່ງທີ່ຕ້ອງໄດ້ເອົາໃຈໃສ່ໃນການວາງແຜນທີ່ຊັດເຈນ ໂດຍສະເພາະແມ່ນປະເດັນຕ່າງໆທີ່ຈະມີການເກັບມາເປັນກໍລະນີສຶກສາ.

ນອກຈາກນັ້ນ ໃນກອງປະຊຸມ ກໍ່ຍັງໄດ້ໂອ້ລົມກ່ຽວກັບ ການນຳຊ້ວິທີການ ແລະ ຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ຈາກ ການຝຶກອົບຮົມຂອງໂຄງການ LIFE ເຂົ້າໃນການປະຕິບັດໂຕຈິງ ແລະ ປຶກສາຫາລືກັບກ່ຽວກັບ ການສືບຕໍ່ເຮັດວຽກຮ່ວມກັນຕໍ່ໄປໃນອານາຄົດ ເພື່ອ ປັບປຸງ ວຽກງານ ການຄອບຄອງທີ່ດິນ ໃນຊຸມຊົນຂອງລາວເຮົາ.

 

ເພີ່ມເຕີມ:

ທ່ານສາມາດຮຽນຮູ້ກ່ຽວກັບໂຄງການ LIFE  (ທີ່ລະບຸຢູ່ໜ້າສຸດທ້າຍໃນຈົດໝາຍຂອງ ກຸ່ມແລກປ່ຽນຂໍ້ມູນທີ່ດິນ) ເພີ່ມເຕີມ ໄດ້ ທີ່ນີ້.

ຮູບພາບໂດຍ:  LIWG ແລະ LIFE

WP_20171128_15_41_06_ProWP_20171128_15_40_35_ProWP_20171128_14_59_16_ProWP_20171128_16_41_20_ProWP_20171128_16_41_37_ProWP_20171128_16_41_53_Pro

IMG-20171129-WA0001WP_20171128_16_31_28_Pro

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes