Working towards greater community control over land, forests and natural resources

ລາຍຊື່ ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດຂອງ ສປປລາວ ພ້ອມທັງເນື້ອທີ່ ແລະ ທີ່ຕັ້ງຂອງປ່າ

ແຫ່ງທີ່ມາຂອງຂ່າວ: ອິດສະຫຼະ, ວັນທີ 11/06/2017
http://www.idsala.com/2017/06/blog-post_11.html
314

ປັກຈຸບັນນີ້ (2017) ສປປ ລາວ ມີປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດທັງໝົດ 24 ແຫ່ງ ດັ່ງລຸ່ມນີ້:
1. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູແດນດິນ 222,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຜົ້ງສາລີ
2. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າຫ້າ 222,4000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຫຼວງນໍ້າທາ
3. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກ່ານ 136,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງບໍ່ແກ້ວ
4. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າແອດ 170,000 ເຮັັກຕາ – ແຂວງຫົວພັນ
5. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເລີຍ 150 ເຮັກຕາ – ແຂວງຫົວພັນ/ຫຼວງພະບາງ/ຊຽງຂວາງ
6. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າຊໍາ 70, 000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຫົວພັນ
7. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າປຸຍ 191,200 ເຮັກຕາ – ແຂວງໄຊຍະບູລີ
8. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູພະນັງ 70,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ
9. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູເຂົາຄວາຍ 200,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງວຽງຈັນ/ນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ/ບໍລິຄຳໄຊ/ໄຊສົມບູນ
10. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນໍ້າກະດິງ 169,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ
11. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີນປູນ 150,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຄຳມ່ວນ
12. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ນາກາຍ-ນໍ້າເທີນ 353,200 ເຮັກຕາ – ແຂວງບໍລິຄຳໄຊ/ຄຳມ່ວນ
13. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ຫີນໜາມໜໍ່ 82,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຄຳມ່ວນ
14. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊ້າງແຫ່ 109,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
15. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງພູວຽງ 197,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ
16. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊຊັບ 133,500 ເຮັກຕາ – ແຂວງສາລະວັນ/ເຊກອງ
17. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊບັ້ງນວນ 150,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ/ສາລະວັນ
18. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງຫົວສາວ 110,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຈຳປາສັກ
19. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຊຽງທອງ 120,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງສາລະວັນ/ຈຳປາສັກ
20. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ເຊປຽນ 240,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງຈຳປາສັກ/ອັດຕະປື
21. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ດົງອຳພາມ 240,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງອັດຕະປື
22. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູສະປົດ-ປຸ່ງຈອງ 149,000 ເຮັກຕາ -ແຂວງຊຽງຂວາງ
23. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ພູຫີຜີ 87,350 ເຮັກຕາ – ແຂວງອຸດົມໄຊ
24. ປ່າສະຫງວນແຫ່ງຊາດ ລະວິງ-ລະເວີນ 86,000 ເຮັກຕາ – ແຂວງສະຫວັນນະເຂດ.

ລວມເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 24 ແຫ່ງ ກວມເອົາ 3,768,550 ເຮັກຕາ (ເບິ່ງລາຍລະອຽດ ຂອງພື້ນທີ່ແຕ່ລະແຫ່ງຕາມແຜ່ນທີ່ລຸ່ມນີ້)
ປ່າສະຫງວນ

You can skip to the end and leave a response. Pinging is currently not allowed.

Leave a Reply

*

Powered by WordPress | Download Free WordPress Themes | Thanks to Themes Gallery, Premium Free WordPress Themes and Free Premium WordPress Themes